„Felsőtárkány iparterületeinek bővítése”

Létrehozva: 2018. 06. 11.

Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft., Felsőtárkány Község Önkormányzata és a Magyar Közút Zrt, mint konzorciumi partnerek által megvalósítandó fejlesztés

 

 

 

 

A Felsőtárkány Község Önkormányzata, a Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft., a Magyar Közút Zrt, mint konzorciumi partnerek és az Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 2018. március 10. napján aláírta a „Felsőtárkány iparterületeinek bővítése út és közműépítéssel megnevezésű - TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008" azonosító számú projekt támogatási szerződést.

 

A projekt teljes összege: 578.611.000 Ft
Támogatás mértéke: 460.000.000 Ft
Tervezett befejezés: 2020. június 30.

 

A projekt fejlesztési céljai:

 

Cél: elősegíteni Felsőtárkány gazdaságfejlődését és a jelenlegi iparterületek versenyképes vállalkozási helyszínné történő fejlesztését és bővítését, a már betelepült és potenciálisan idetelepülő vállalkozások működési feltételeinek javítását, tevékenységük bővítésének elősegítését. A tervezett beruházások hosszú távon is hatékonyan fogják erősíteni a község ipari, logisztikai, kereskedelmi és szolgáltatási vállalkozási portfólióját, segítik a térségben lakók munkaerőpiaci helyzetét, javítják életminőségüket és a község bevételeinek növekedésével elősegítik Felsőtárkány versenyképes és fenntartható minőségű vállalkozási és lakóövezeti helyszínné válását. A fejlesztés szorosan illeszkedik Felsőtárkány elsőszámú stratégiai céljához, a stabil helyi gazdaság megteremtéséhez.

 

Részletes célok:

 

- A belső közműhálózat korszerűsítése a Berva Iparterületen, illetve teljes körű kiépítése a Déli Iparterületen;

 

- A jelenleg hiányzó szilárd burkolatú feltáró és bekötő út kiépítése a Déli Iparterületen.

 

A projektelemek (feltáró és bekötőút, iparterületi közművek) szerepelnek a község érvényes, kihirdetett rendezési tervében, amelynek elfogadását széles körű szakmai és lakossági egyeztetés előzte meg.

 

A Berva Iparterületen és a Déli Iparterületen működő vállalkozások elkötelezettek fejlesztési elképzelés iránt. Konkrét igényeiket az önkormányzat részletes igényfelmérő kérdőívvel mérte fel a jelen projekt előkészítése során. Az önkormányzatot folyamatosan keresik potenciális befektetők, letelepedést, beruházást, fejlesztést tervező vállalkozások.

 

A fejlesztés helyszínei:

 

Felsőtárkány Heves megye Egri járásában fekszik, a Tárkányi-patak völgyében. A 2505-ös, Egert és Miskolcot a Bükkön keresztül összekötő közút mentén fekvő település ÉK-DNy-i irányban elnyújtott, lakosainak száma 3.506 fő (KSH, 2015). Kedvező közlekedés-földrajzi adottságainak, illetve a térség munkaerő-ellátottságának köszönhetően hagyományosan jelentős ipari tevékenységgel rendelkezik, amelynek valós bővítési, továbbfejlesztési potenciálja is van.

 

A település iparterületei a lakóövezettől elkülönülten, két helyen kerültek kijelölésre:

 

1. Berva Iparterület

 

A 18,1 Ha területű iparterület Felsőtárkánytól Ny-ra, attól mezőgazdasági és erdészeti területekkel elválasztva, Eger közigazgatási határán fekszik. Közúton a 2505-ös főútról, Egerből közelíthető meg, a községgel közvetlenül gyalogösvény köti össze.

 

Az Iparterület 1949-1950-ben került kialakításra, a Finomszerelvénygyár megépítésével, ahol kezdetben kerékpár-és motoralkatrészeket, később mopedeket és motorkerékpárokat is gyártottak (pl. Berva moped, 1959), majd pneumatikus automatikaelemekre specializálódtak. A rendszerváltást követően a tevékenység jelentősen visszaszorult, a korábbi üzemi területeken kisebb vállalkozások telepedtek meg, szerteágazó profillal. A gyár felszámolása 2015-ig húzódott, ellehetetlenítve a koordinált iparterület-fejlesztést. A másik hátráltató tényező az itt található belső utak és közművek szétforgácsolt tulajdonosi struktúrája volt.

 

Mivel az itt működő 45 vállalkozás adja Felsőtárkány helyi bevételeinek mintegy 85 százalékát, miközben mintegy 680 embernek biztosít munkahelyet, fenntartható fejlesztése létkérdés. Az önkormányzat ezért saját forrásból megvásárolta, majd átadta a 100 %-os tulajdonában lévő Bükk-Kapu Kft-nek a belső utakat és egyes közműveket, egyrészt, hogy azok fejlesztése ne ütközzön tulajdonjogi akadályokba, másrészt, hogy üzemeltetésük kiszámítható és racionális árpolitikát alkalmazó regionális közszolgáltatókhoz kerülhessenek.

 

2. Déli Iparterület

 

Részben azért, mert a település fenti iparterülete jelentős részben megtelt, részben pedig azért, mert viszonylagos távolsága a településtől sok vállalkozás számára nem ideális, az elmúlt 1-2 évtizedben Felsőtárkány D-i lakóterületéhez csatlakozva, a 2505-ös főúttól DK-re, azzal párhuzamosan, ÉK-DNy-i irányban került kialakításra a Déli Iparterület, korábban mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokon. A 20 ha-os területen jelenleg 15 vállalkozás működik (összesen 36 fővel).

 

Az Iparterület ellátottságát tekintve alulfejlett, ami korlátozza a hasznosítási lehetőségeit, és vonzerejét. Megközelítése csak lakott területen keresztül lehetséges, rontva az útvonal mentén lakók életminőségét (növelve az itt tapasztalható levegő-, zaj- és rezgésszennyezést, illetve a balesetveszélyt). Szilárd burkolatú feltáró úttal nem rendelkezik, közművekkel csak hiányosan ellátott.

 

Műszaki szakmai tartalom bemutatása:

 

1. Berva Iparterület közműveinek fejlesztése

 

Az iparterületen jelenleg egyesített rendszerű csatorna, vízvezeték, hírközlési és elektromos kábel hálózat üzemel. A víziközművek állapota az üzembiztos szolgáltatást nem teszi lehetővé, jelentős részükön csőtörések jellemzőek, és magas a hálózati vízveszteség. A mélyen fektetett, egyesített rendszerű csatorna (csapadékvíz és szennyvíz) tisztíthatósága körülményes és költséges. Az csatornarendszer szétválasztásával, a városi szennyvíztisztítóba való projekten kívüli bekötéssel, nagyságrenddel kisebb környezeti terhelés és környezettudatos üzemeltetés érhető el.

 

A meglévő vízvezeték hálózat egyes szakaszai a jelenlegi és távlati vízigények alapján túlméretezettek. A projekt keretében tervezett beavatkozások:

 

- A teljes vízvezeték hálózat cseréje KPE vezetékekre, minden szerelvénnyel. A vezeték útburkolat alatt, a tervezett szennyvízcsatornával közös munkaárokban kerül elhelyezésre. Összes csőhossz: 4.121 m; épül 23 db tűzcsap és 80 db bekötés leágazás (szerelvényekkel, mérőeszközökkel, meglévő aknákban).
- KG-PVC anyagú szennyvíz elvezető gerinchálózat kiépítése (1.625 m hosszban), 30-50 méterenként járható, beton tisztítóaknával, tisztítóidommal ellátott bekötésekkel.
- A meglévő egyesített csatorna átalakítása csapadék-elvezető hálózattá, a felszíni vízelvezető burkolt árkainak felújítása a szükséges szakaszokon.
- A közműépítések nyomvonalán teljes rétegrendű útburkolat helyreállítás. Rétegrendje: 4 cm aszfalt kopó réteg; 7 cm aszfalt kötő réteg; 20 cm útalap; 20 cm fagyvédő réteg.
- Korszerű, környezetbarát és költségtakarékos közvilágítás érdekében az elavult hálózat cseréje LED technológiát alkalmazó közvilágítási rendszerre, új lámpatestek felszerelésével, a bekötővezetékek és szerelőlapok cseréjével és a fém kandeláber oszlopok felújításával.

 

A beruházáshoz vízjogi létesítési engedély szükséges, a meglévő szennyvízcsatorna csapadékcsatornaként történő üzemeltetéséhez annak érvényes vízjogi létesítési engedélyét módosítani szükséges.

 

2. Déli Iparterület közműveinek fejlesztése

 

Az iparterületen közmű - az elektromos légvezetéken kívül – jelenleg nem található. A korszerű és fenntartható hasznosításhoz a vízellátás, csatornázás, csapadékvíz-elvezetés kiépítendő. A projekt keretében tervezett beavatkozások:

 

- Vízellátó hálózat létesítése 685 m PE vízvezeték lefektetésével. A vezeték a Szüret utcán megépült hálózat végpontjához csatlakozik, innen a tervezett úttal, majd állami úttal párhuzamosan épül a Fő úton található tolózár aknáig. Az ellátandó ingatlanokhoz bekötések épülnek, és a területen tűzcsapok kerülnek telepítésre.
- A szennyvízcsatorna 665 m hosszban épül ki, beton tisztítóaknákkal, és a 2505-ös közúttal párhuzamosan haladó szennyvíz főgyűjtő vezetékhez csatlakozik. A hálózat gravitációs rendszerű, az Imókő-patakot csőhíddal keresztezi, így kiváltva a Szüret utca mély vonalvezetésén telepített átemelőt és nyomóvezetéket. Az ellátandó ingatlanokhoz tisztítónyílással ellátott bekötések épülnek.
- A csapadékvíz-elvezető rendszert a tervezett út két oldalán megvalósítandó árkok alkotják. Az árkok befogadója az Imőkő-patak.
- Az iparterület bekötő és feltáró útja mentén, átlagosan 30 m-enként elhelyezett kandeláber-távolsággal egyoldali útvilágítás (emellett a 2505-ös közútnál tervezett csatlakozásnál közvilágítás) kiépítése a szükséges lámpaoszlopok, lámpakarok és lámpatestek telepítésével, az elektromos hálózat és szerelvényeinek kiépítésével.

 

3. Déli Iparterület feltáró és bekötő útja, közúti csomópontja, hídépítéssel

 

Az iparterület jelenleg csak a lakóterületen keresztül közelíthető meg, és szilárd burkolatú úttal nem rendelkezik, ezért közvetlen közúti bekötése és szilárd útburkolat kialakítása is szükséges. A projekt keretében tervezett beavatkozások:

 

- Az ipari park kiszolgálására 2x2,75m széles aszfalt burkolatú út épül 643,15 m hosszban. A tervezett út csatlakozik a 2505. sz. úthoz az itt kialakítandó. belterületi szakaszon található csomópontban. A tervezett út rétegrendje: 5 cm aszfalt kopó réteg; 20 cm útalap; 20 cm fagyvédő réteg; a közúti csomópont rétegrendje: 4 cm aszfalt kopó réteg; 6 cm aszfalt kötő réteg; 9 cm aszfalt alapréteg; 20 cm útalap; 20 cm fagyvédő réteg.
- A bekötőút keresztezi az Imókő-patakot, amely felett 9,3 m teljes szélességű, 8,0 m szabad nyílású híd készül, 1,65 m széles járdaszegéllyel és 7,0 m széles kocsipályával, 65 cm kiemelt szegéllyel, kétoldalt korláttal. A hídfők alatt vasbeton alaptest készül, amelyen monolit vasbeton hídfők és szárnyfalak állnak. A felszerkezet 18 db előregyártott, feszített hídgerendából és 20 cm vastag vasalt pályalemezből készül. Erre kerül a 11,5 cm vastag, három aszfaltrétegből álló pályaréteg. A híd alatt, és előtte/utána 5-5 m hosszan betonlapokból álló mederburkolat készül.

 

Közbeszerzés bemutatása:

 

Konzorciumi partnerek a beérkezett ajánlatokból a közbeszerzési eljárás lebonyolítására az Ész-Ker Zrt-vel (1026 Budapest, Pasaréti út 83., Cg. 01-10049409, adószám: 26087937-2-41), kötöttek szerződést.

 

Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (113. § (1) bekezdés) közbeszerzési eljárás

 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően az alábbi vállalkozások kerültek kihirdetésre, mint nyertes ajánlattevők, melyekkel a vállalkozási szerződések megkötésre kerültek.

 

Déli iparterület viziközmű hálózat és útépítés:
Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy utca 2.)

 

Déli iparterület hídépítés:
ROLY-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3413 Cserépfalu, Kossuth út 3.)

 

Déli iparterület 2505 j. Eger-Hollóstető-Miskolc ök. úton 3+550-3+680 km szelvények közötti közúti csatlakozás kiépítése:
DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.)

 

Déli iparterület közvilágítás kiépítése:
GOMVILL Kft. (3400 Mezőkövesd Mátyás király út 175.)

 

Berva iparterület viziközmű hálózat kiépítése:
PROVASCO Közműépítő és Kereskedelmi Kft. (5520 Szeghalom, Szabadság tér 9.)

 

Berva iparterület közvilágítási hálózat rekonstrukció:
GOMVILL Kft. (3400 Mezőkövesd Mátyás király út 175.)

 

A kivitelezés közbeni fotódokumentáció: