Sportpályázat - 2021.

Létrehozva: 2021. 07. 05.

Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány SPORTPÁLYÁZATOT hirdet a 2021-es évben megvalósításra kerülő sporttal kapcsolatos kezdeményezéseinek megvalósítására, utánpótlás-nevelés támogatására.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

É S    S Z A B Á L Y Z A T

Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány

S P O R T P Á L Y Á Z A T O T

 

hirdet Felsőtárkányban a 2021-es évben megvalósításra kerülő sporttal kapcsolatos kezdeményezéseinek megvalósítására, utánpótlás-nevelés támogatására.

 

1.) A pályázat célja:

A pályázat fő célja, hogy elősegítse, támogassa a község, különösképpen a helyi ifjúság civil szervezeti sporttevékenységét annak lehetséges társadalmi és gazdasági hatásainak (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok mellett, ezáltal szolgálva a település lakosságának érdekeit.

A Támogatandó területek:

- egyesületek, polgári közösségek szervezésében lebonyolításra kerülő programok, csapatsportágak működési feltételeinek javítása.

 

2.) A pályázók köre:

A pályázaton Felsőtárkány Község közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkező civil szervezetek (kivéve: alapítványok, közalapítványok), vehetnek részt.

Több pályázó nyújthat be közös pályázatot közös programra, ilyen esetben meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

Politikai párt, illetve párt által alapított civil szervezet, valamint kiemelt sportágban szereplő sportegyesület nem nyújthat be pályázatot.

 

3.) Beadható pályázatok száma:

A pályázat során egy pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban maghatározott határidőre.

 

4.) A pályázat tartalmi elemei:

A pályázónak a pályázati adatlapon (1. számú melléklet) megjelöltek szerint szükséges kitöltenie a pályázó adatait, jellemző tevékenységi körét, a pályázat tárgyát. Tájékoztatást kell adni a pályázat céljáról, a pályázatban megjelölt feladatokról, a pályázat tervezett megvalósításának időpontjáról. Továbbá tételesen szükséges megjelölni a program során tervezett kiadásokat.

 

5.) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

A pályázati adatlap benyújtása mellett az alábbi csatolandó dokumentumok szükségesek a

pályázat érvényességéhez:

a) amennyiben a pályázó civil szervezet, a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről (2. számú melléklet),

b)  a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul (3. számú melléklet),

c)   a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és 8. § (1)

érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (4. számú melléklet),

d)   hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (5. számú melléklet) – kötelező

beadni amennyiben magánszemély a pályázó. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó esetén a képviseletre jogosult személy, illetve a pályázati kapcsolattartó vonatkozásában külön-külön kell benyújtani a nyilatkozatot (amennyiben eltérő a két személy).

 

6.)   A támogatás mértéke:

A támogatás összegének alsó határa 500.000,- Forint, felső határa 2.000.000 Ft. Az ezen összeg alatti és feletti támogatási igények automatikusan elutasításra kerülnek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

7.) A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat a pályázati adatlapon 2021. július 20-ig (kedd) 13.00 óráig lehet benyújtani – a csatolandó nyilatkozatokkal, illetve kérelemmel együtt – a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítványnak címezve a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány székhelyén (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. – Farkas Tamás kuratóriumi elnök részére) az alábbi módok valamelyikén:

•   postai úton (legkésőbb 2021. július 20.  13.00 óráig beérkezően) vagy

•   személyesen (2021. július 20.  13.00 óráig) vagy

•   e-mail-ben (2021. július 20.  13.00 óráig): farkas.tamas66@gmail.com címre (aláírt, szkennelt, pdf file-formátumban)

 

A pályázati nyomtatványok (pályázati adatlap, nyilatkozatok) az alapítvány székhelyén (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) személyesen igényelhetőek, vagy a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány honlapjáról letölthetőek:

https://www.felsotarkany.hu/hu/kultura-programok/muvelodo-kozossegek-civil-szervezetek-es-alapitvanyok/felsotarkany-ifjusagaert-kozalapitvany 

A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására.

A hiányosan kitöltött adatlap, vagy a mellékletek hiánya a pályázat érvénytelenségét jelenti.

 

8.) A pályázat elbírálása, az eredményről történő értesítés módja:

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek az utánpótlás-nevelés érdekében történő fejlesztések, ahhoz kapcsolódó programok, és a közvetlenül elért célcsoport nagysága.

A beérkezett pályázatokat a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány kuratóriuma bírálja el. A pályázattal kapcsolatos szóbeli meghallgatást nem tartunk.

A Bizottság bíráló munkája során valamennyi pályázatot és az azokban megjelenő feladatokat egyenként tekinti át, döntését többségi szavazattal hozza.

A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követő 30 napon belül történik.

A Bizottság a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesíti a döntést követő 15 napon belül.

 

9.) A támogatási szerződés megkötése:

A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződést a pályázat elbírálásának írásbeli értesítésével együtt a Bizottság 3 példányban megküldi a pályázó részére, amelyből 2 példányt a pályázó köteles visszajuttatni az alapítvány számára az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

10.) A támogatás igénybevételének módja, feltételei:

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

Amennyiben a program a pályázó önhibáján kívül nem valósul meg, a pályázó kérheti a megnyert pályázati pénz átcsoportosítását más célra, amit a Bizottság indokolt esetben elfogadhat.

A pályázó a támogatás felhasználásáról értesíti a Bizottságot, a 6. számú melléklet szerinti útmutatóban meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022.01.31-ig.  Amennyiben a pályázó nem készít jelentést, úgy a Bizottság megvonja az odaítélt támogatást, annak visszafizetésére kötelezi a támogatottat, majd újabb döntést hoz a bennmaradt összeg további felhasználásáról.

 

11.) Elszámolható költségek köre, az elszámolás módja, határideje:

A támogatási szerződésben megjelölt célok kivételével más célra a megítélt összeg nem használható fel. A pályázati alap nem használható reprezentációs kiadásokra, vendéglátás költségeire (kivéve: alkoholmentes italok), valamint a pályázóval tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban állók javadalmazására, ajándékozására, bármilyen személyi kifizetésre.

A pályázó a szakmai és pénzügyi beszámolóhoz csatolja a támogatáshoz kapcsolódó eredeti bizonylatok hitelesített másolatát. A benyújtott számlákról a szervezet képviselőjének bizonylatösszesítőt kell készítenie a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal.

 A pályázaton jóváhagyott feladatokhoz tartozó támogatások elszámoló bizonylatait a támogató utólag ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem felhasznált, vagy nem igazolhatóan a támogatási szerződésben rögzített céllal összefüggő összeget támogatott az ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követő 8 napon belül támogató részére visszafizetni köteles.

 

12.) Ellenőrzés módja:

Az elbíráló bizottság a pályázó információi alapján rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázaton támogatott feladatok megvalósítását.

Amennyiben a pályázó hibájából nem valósult meg a támogatott program, a Bizottság a következő pályázati kiírásban ennek tényét figyelembe veheti, oly módon, hogy a pályázót a következő évben a pályázati rendszerből kizárhatja.

 

Felsőtárkány, 2021. 07. 05.

 

Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány képviseletében, Farkas Tamás kuratóriumi elnök.

 

Pályázati felhívás

  1. sz. melléklet - Pályázati adatlap
  2. sz. melléklet - NYILATKOZAT a civil szervezet fennállásáról, tevékenységi köréről, köztartozás-mentességéről
  3. sz. melléklet - NYILATKOZAT a támogatás rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésének hozzájárulásáról
  4. sz. melléklet - ÉRINTETTSÉGI NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
  5. sz. melléklet - Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
  6. sz. melléklet - Útmutató A támogatott számára nyújtott támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez
  7. sz. melléklet - Bizonylatösszesítő
  8. sz. melléklet - Támogatási szerződés